op Actielijn 2: stimuleren zij-instromers

High potentials traject van start

Het High Potentials traject met de volwassenen is nu echt van start gegaan!

Op 21 en 22 april heeft Martijn de eerste PLG-bijeenkomsten gehouden met in totaal 28 deelnemers!

Deze week starten we de online lessen een beetje op met 4 lessen op ’t Rijks. Hiervoor zijn 15 deelnemers.

In de komende weken worden deze lessen ook uitgevoerd op het JTC en mogelijk ook op het Curio.

Aanpak 2021 high potentials traject

Na de voorlichtingen van actielijn 1 volgt een lijst van geïnteresseerden (met het vakgebied) van alle deelnemende school-instellingen.

Actielijn 2 zal a.h.v. het overzicht een aantal Webinars inplannen.

De kern van het high potentials traject  zal plaats vinden tussen de  voorjaarsvakantie en meivakantie 2021.

Webinar:

De lessen worden live uitgezonden vanuit het Rijks en het JTC, deze kunnen gevolgd worden door alle deelnemers (ook van de andere school-instellingen).

Deelnemers kunnen in een chat ervaringen delen. Een deskundige volgt de chat en reageert op de chat.

Er zijn 2 trajecten:

  1. traject voor volwassenen;
  2. traject voor leerlingen.

Traject voor volwassenen:

Er worden 5 PLG’s  (Professionele Leergemeenschap) georganiseerd.

De deelnemers krijgen informatie over de indeling van het Nederlandse onderwijssysteem en de opbouw van de lerarenopleiding.

Tijdens de PGL worden casussen voorgelegd middels Webinars.

Deelnemers geven ook zelf een les, waarop een reflectie plaats vindt.

Traject voor leerlingen:

Leerlingen maken een profielwerkstuk bestaande uit een praktisch onderzoek.

Dit onderzoek bestaat uit 10 lesbezoeken en het volgen van  4 workshops welke verzorgt worden door Fontys.

Vanuit de workshops krijgen zij gerichte opdrachten om hun lesbezoeken inhoud te geven.

Zij ontvangen een certificaat van deelname van Fontys en kunnen daarmee vrijstelling verkrijgen van OSA (oriënterende stage A).

Actielijn 2

2.1 High potentials voor de klas

a) Huidige high potentials traject, voor werkenden in andere sectoren die
willen overstappen opschalen (zie ook RAL aanvraag), naar meer scholen
(80% van de besturen)
b) Huidige high potentials traject voor leerlingen havo 4 en vwo 5 (zie ook
RAL aanvraag) verder uitbreiden. Dit traject heeft in het afgelopen
schooljaar en in het huidige schooljaar op ’t Rijks plaatsgevonden. In de
komende twee jaar wordt dit verder uitgerold naar 80% van de deelnemende besturen. Waar nodig combineren we deelnemers van de verschillende scholen.
c) In samenspraak met de opleiding onderwijsassistent) wordt een profiel
onderwijsondersteuner (geen toa) binnen het voortgezet onderwijs ontwikkeld, waarbij ook oog is voor de vmbo tl, havo- en vwo-afdeling binnen scholen. Het doel is om onderwijsondersteuning vo te ontwikkelen.
Nu is dat meer gericht op het po en het beroepsgericht onderwijs. De taken van de onderwijsondersteuner zijn in dit geval vergelijkbaar met die
op het hbo en wo. Hiermee wordt tevens de werkdruk onder docenten
verminderd.
d) Het ‘’high potential’’ traject wordt verbreed naar instructeurs en onderwijsondersteunend personeel zodat ook zij een kans krijgen om kennis te maken met het onderwijs. Het doel is om 30 onderwijsondersteuners te werven om een traject te volgen.

2.2 Verbeteren
omstandigheden
en begeleiding
voor nieuwkomers in het onderwijs.

a) We beogen middels onderzoek te achterhalen of en hoe belemmeringen
voor mensen die 100 procent voor het onderwijs willen gaan en een op
de lerarenopleiding aansluitende vooropleiding hebben, kunnen worden
opgelost. Eerste verkenning geeft aan dat inkomstenderving en tijd de
belangrijkste factoren zijn. We concentreren ons in de eerste instantie op
de factor tijd.
b) Onderzoek naar optimalisering van de coaching en begeleiding van startende docenten, in het bijzonder zij die nog in opleiding zijn. Hiertoe
wordt een leergemeenschap gevormd van coaches in de school die startende docenten begeleiden.
c) Zij stellen een gericht (smart)plan op ter verdere ontwikkeling van de
coaching van starters. Supervisie van een expert van buiten de school is
een van de gedachten.