Home

RAP West-Brabant

RAP staat voor: Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs. Dit project is een samenwerking tussen: Curio, UvT, Fontys en 9 VO-Scholen.

De actielijnen zijn:

1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking.

Het tekort aan leerkrachten is  een groot maatschappelijk probleem. Te veel  leerkrachten verlaten het onderwijs, te weinig treden toe en te weinig studenten melden zich aan voor de lerarenopleidingen. Dit  heeft  ernstige gevolgen  voor het onderwijs  aan leerlingen. Leraren ervaren een toene- mende werkdruk. Voor zittende leerkrachten wordt het steeds moeilijker hun kennis en vaardigheden  op peil te houden  en zich verder  te professionaliseren.  Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden  vertraging  of kunnen helemaal geen doorgang vinden.  Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang.  Veel scholen nemen al maatregelen maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen  in de regio elkaar  versterken om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken. In het RAP project richten de actielijnen op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio West-Brabant met als doel het tot stand brengen of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van het personeelstekort in het onderwijs. Het betreft hier activiteiten die zich zowel op werving als op behoud van personeel richten. De activiteiten worden uitgevoerd  in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. 

Velden vacature-module voor het Loket

In de tweede Stuurgroep vergadering is besloten een vacaturemodule in het Loket op te nemen, zoals gerealiseerd bij Schoolplein Noord.

https://www.schoolpleinnoord.nl/vacatures

De invoer willen we op twee manieren realiseren.

 1. Invoerformulier waarmee handmatig de vacatures kunnen worden ingevuld.
 2. Een mogelijkheid om te werken met een API (Applicatie Program Interface). Per school moet worden onderzocht of dit wenselijk is en of dit technisch mogelijk is.

De velden welke we willen plaatsen op het Loket zijn:

 • Titel vacature
 • Plaats vacature
 • Naam school vacature
 • Aantal fte
 • Plaatsingsdatum
 • Sluitingsdatum (=ook de datum van verwijderen)
 • URL, de link naar de vacature op de originele site.

Herziene resultaten

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van alle herziene resultaten t.o.v. het Plan van Aanpak van RAP 20028.

Door de huidige Corona-maatregelen passen wij  de vorm van trajecten en bijeenkomsten aan. Deze zullen uitgevoerd worden middels:

 • Webinars;
 • videomateriaal;
 • online-trajecten (interactief).

Door hogere kosten aan de online uitzendingen is het aantal uitvoeringen gereduceerd.

Er is onderscheid gemaakt tussen resultaten voor het Loket en resultaten voor de schoolinstellingen. Beide doelgroepen krijgen een eigen IT-product.

Voor de herziene resultaten per actielijn verwijs ik u naar de onderstaande tabellen.

Actielijn 1:               Werven nieuwe collega’s  
De Kopopleiding is juridisch niet mogelijk. Op 1-2-2021 heeft het management van Fontys besloten deze opleiding in een andere vorm aan te bieden. FLOT wil insteken op een zij-instroomtraject voor WO afgestudeerden voor de opleidingen.De informatiebijeenkomsten vinden online plaats middels twee Webinars.
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn1/
Actielijn 2:       Stimuleren zij-instromers
Het High Potentials traject vindt online plaats. Tevens vinden de persoonlijke gesprekken online plaats.
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn2/
Actielijn 3:       Behoud leraren
Door de huidige Coronamaatregelen vindt de uitvoering van de stages plaats tussen oktober 2021 en maart 2022. Het onderzoek richt zich op de bijdrage van een professionele leeromgeving voor behoud van docenten.
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn3/
Actielijn 4:                   Activeren stille reserves
Het IT-product wordt geïntegreerd met het IT-product van actielijn 7.
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn4/
Actelijn 5:                   Verbeteren beloningsperspectief
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn5/
Actielijn 6:                Stimuleren innovaties
De innovatie betreft het lesgeven aan meerdere clusters op hetzelfde moment in het VO. Door de huidige Corona-maatregelen is er geen wisselwerking met innovatieve projecten uit het buitenland. We richten ons op de directe behoefte van schoolinstellingen in deze tijd en organiseren een Webinar over interactieve werkvormen voor online-lesgegeven.
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn6/
Actielijn 7:          Regionale mobiliteit
Voor een volledige omschrijving verwijs ik u naar: https://rapwb.nl/category/actielijn7/
Regionaal Loket  
Regio West-Brabant werkt samen op een Loket met PO. Tevens sluit RAP West-Brabant aan op de regio-kaart van alle RAP VO-aanvragen in Brabant.
https://rapwb.nl/category/regionaal-loket/

Live inspiratiesessie: Hoe kan ik mijn online lessen activerender maken.

Wanneer: woensdag 10 maart van 16.00  tot 17.00 uur

Beste docent,

In wat voor een tijd leven we toch? Wat zijn er her en der onderwijskundig en digitaal toch enorme slagen gemaakt! Graag kijken we met je terug, maar gaan vooral snel door naar de ‘After Corona’ periode. Wat zou het toch mooi zijn wanneer alle mooie initiatieven en activiteiten van nu in de toekomst behouden blijven. Inspiratie, dat is wat we met je willen delen!

Samenvattend: ‘’Hoe zorgen we ervoor dat de goede dingen die we de afgelopen periode hebben ondernomen, niet verdwijnen, en een mooie plek krijgen in de toekomst? Hoe laten we de student daarbij ‘zweten’?”

Het onderwerp van deze activerende sessie focust op dat laatste: “Laat leerlingen/studenten zweten!”

Deelname aan deze sessie is gratis, maar vanwege beperkte capaciteit is aanmelden verplicht via www.onderwijsloketwestbrabant.nl. Wacht niet te lang!

Innovaties RAP West-Brabant

6.1 De innovatie betreft meerdere clusters op hetzelfde moment, zodat docenten tijd krijgen om andere werkzaamheden te verrichten. De uitvoering vindt plaats op het Frencken College te Oosterhout. Vervolgens zal een vergelijkingsonderzoek plaats vinden op het K-S-E in Etten-Leur. De resultaten worden gedeeld met alle deelnemende schoolinstellingen. Gezien de huidige Corona-maatregelen zal deze verplaatst worden naar oktober 2021.

6.2 Er wordt gekozen voor een innovatie waar alle deelnemende schoolinstellingen direct baat bij hebben in de huidige omstandigheden. Het betreft een Webinar over activerende didactiek in het onderwijs, met name gericht op het geven van online-lessen. Dit Webinar zal worden verzorgd door Fontys.

Zijinstroom traject FLOT

Vanuit het RAP project is aan FLOT gevraagd om te kijken voor een eerstegraads kopopleiding voor WO afgestudeerden voor de opleidingen vreemde talen, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Zoals eerder bericht is een vorm van eerstegraads kopopleiding niet mogelijk. Er bleven twee opties mogelijk; een eerstegraads master of een zij-instroom traject. 

FLOT maakt bekend dat zij wil insteken om samen met het werkveld een mogelijkheid te bieden voor WO afgestudeerden in bovenstaande vakken een eerstegraads bevoegdheid te kunnen behalen door middel van een zij-instroom traject.

Het plan is om per 1 september 2021 te starten in een pilot vorm indien er enkele kandidaten daartoe belangstelling hebben.

De komende maand zal een ontwikkeltraject worden ingezet in afstemming met het werkveld, betrokkenen bij het RAP project en de masters van FLOT. Ook de consequenties van de onderwijstransitie die per 1 januari is ingezet zal meegenomen dienen te worden. 

Omdat vanuit bovenstaande er vele (onzekere en onbekende) factoren spelen kunnen we op dit moment nog geen duidelijk beeld schetsen van het totale ontwikkeltraject en insteek met het werkveld. We hopen daar spoedig meer duidelijkheid in te hebben zodat we samen met het werkveld tot een goed traject kunnen komen.

Hartelijke groet,

Astrid Oomens,  

Mail: a.oomens@fontys.nl

2de Webinar: werken in het in onderwijs, iets voor jou?

Werken in het onderwijs, iets voor jou?

Wil je werken aan de ontwikkeling en de toekomst van onze jongeren? En overweeg je een overstap naar een baan in het Voortgezet Onderwijs of het Middelbaar beroepsonderwijs? Dan heb je vast allerlei vragen.  

Tijdens de live-uitzending op dinsdag 23 februari om 19.30 uur geven de samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs  en MBO uit de regio West-Brabant in samenwerking met Fontys en Tilburg University jou een beeld van het onderwijsveld, uitleg over de verschillende oriëntatiemogelijkheden op het docentschap en ook welke routes er voor jou mogelijk zijn om daadwerkelijk in het onderwijs te gaan werken. Kortom we geven je informatie waarmee je je verder kunt verdiepen in een mogelijke carrièreswitch. Er is ook ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Simone Bekema nam in het afgelopen schooljaar deel aan het High Potentials traject:

‘De wens om het bedrijfsleven te verruilen voor het onderwijs had ik al heel lang. Het leek me een behoorlijke overstap. Als docent ben je toch verantwoordelijk voor een stukje in de opvoeding van kinderen. Ik wilde zeker weten dat ik het zou kunnen en dat ik het ook zo leuk zou vinden als dat ik dacht dat ik het vond.

Wat dat betreft was het ‘High Potentials voor de klas’ project net dat zetje dat ik nodig had. Het heeft me een beter en scherper beeld gegeven van het vak docent. De laatste ervaring die ik met docenten heb stamt uit mijn eigen schooltijd en dat is toch alweer een tijd geleden. Ondertussen is er een hoop veranderd. Door mee te kijken, in het begin live en later online, bij diverse lessen kreeg ik een goed beeld van het vak.

Dat we online verder moesten vanwege de coronamaatregelen, vond ik in eerste instantie jammer. Later zag ik er ook de voordelen van in. Met de hele groep tegelijk een les volgen en ondertussen uitleg krijgen over waarom een docent iets doet of juist niet, bijvoorbeeld. Dat had live nooit gekund, maar heb ik wel erg waardevol gevonden. Ik heb zelfs een online les voorbereid en gegeven aan de groep. Erg leuk om te doen.

Dit project heeft me net dat zetje in de rug gegeven en inmiddels heb ik me dan ook aangemeld voor de lerarenopleiding. Ik kijk er erg naar uit!’.

Aanmelden voor de live uitzending kan via de website:

Webinar over “Werken in het onderwijs”

Ik wil jullie vragen de onderstaande informatie te delen in de nieuwsbrief van de school-instelling. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Toe aan een nieuwe uitdaging? Altijd al willen weten of onderwijs iets voor jou is?


Hoewel het tekort aan docenten in onze regio nog niet zo nijpend is als in de Randstad, zijn ook wij op zoek naar nieuwe collega’s. Niet alleen jonge mensen die net van de lerarenopleiding komen, maar zeker ook mensen met werkervaring buiten het onderwijs zijn voor ons potentiële nieuwe teamleden.

In de afgelopen jaren hebben de projecten RAL(Regionale Aanpak Lerarentekort) en RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort), in samenwerking met school-instellingen in de regio West-Brabant, vele geïnteresseerden de kans gegeven om het docentschap in de school te ervaren.

Dit schooljaar is niet alleen het aantal deelnemende schoolbesturen uitgebreid maar ook het aanbod aan kennismakingsmogelijkheden verbreed. Dat betekent dat we ook geïnteresseerden in ondersteunende functies voorzien van de juiste informatie.

Op dinsdag 26 januari 2021 organiseren de samenwerkende scholen voor vo en mbo in samenwerking met Fontys en Tilburg University een digitale bijeenkomst voor iedereen die zich geheel vrijblijvend wil oriënteren op het beroep van de docent of een ondersteunende rol.

Livestream op 26 januari 2021 om 19.30 uur

Aanmelden

Het woord “Aanmelden” bevat de volgende link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gjPTyRMW6kCwaEyE0p8aglOOhvIZ5_VOrA2X0xeo3HtUN1YxMlZOMUpRV1BIN0E4RUFUVUJJSFE4QS4u