Home

RAP West Brabant

RAP staat voor: Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs. Dit project is een samenwerking tussen: Curio, UvT, Fontys en 9 VO-Scholen.

De actielijnen zijn:

1. werven nieuwe collega’s, 2. stimuleren zij-instromers, 3. behoud leraren, 4. activeren stille reserves, 5. verbeteren belonings- en verbeterings- perspectief, 6. stimuleren innovaties, 7. regionale mobiliteit en samenwerking.

Het tekort aan leerkrachten is  een groot maatschappelijk probleem. Te veel  leerkrachten verlaten het onderwijs, te weinig treden toe en te weinig studenten melden zich aan voor de lerarenopleidingen. Dit  heeft  ernstige gevolgen  voor het onderwijs  aan leerlingen. Leraren ervaren een toene- mende werkdruk. Voor zittende leerkrachten wordt het steeds moeilijker hun kennis en vaardigheden  op peil te houden  en zich verder  te professionaliseren.  Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden  vertraging  of kunnen helemaal geen doorgang vinden.  Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang.  Veel scholen nemen al maatregelen maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen  in de regio elkaar  versterken om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken. In het RAP project richten de actielijnen op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio West-Brabant met als doel het tot stand brengen of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van het personeelstekort in het onderwijs. Het betreft hier activiteiten die zich zowel op werving als op behoud van personeel richten. De activiteiten worden uitgevoerd  in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2022. 

Functioneel ontwerp Regionaal Loket West-Brabant

Brede aansluiting van Regionaal Loket West Brabant

Door het  grote aantal Regionale Loketten in Nederland is het niet duidelijk waar een websitebezoeker moet zijn. Daarom wordt ingezet op een brede samenwerking.

  1. Regio Zuid op één interactieve kaart met alle RAP-VO aanvragen (en scholen in Brabant).
  2. VO en PO West-Brabant samen op een loket (lees: website).

Ad 1) Het voorstel is om een interactieve kaart te programmeren voor alle RAP-VO aanvragen in Brabant. Hierdoor zijn de scheidingslijnen van de regio’s zichtbaar.

Ad 2) Het voorstel is om VO en PO in West-Brabant op 1 loket te plaatsen. Vanuit de klantreis is de eerste vraag het soort onderwijs waarvoor gekozen moet worden (het gebied is vaak een vast gegeven).

Domeinnaam

  • Voor de interactieve kaart in Brabant komt een voorstel vanuit een adviesbureau.
  • Een loket voor PO en VO voor West-Brabant is het voorstel:  onderwijsloketwestbrabant.nl

Logo en huisstijl

Voor de RAP aanvragen VO Brabant wordt een huisstijl en logo ontwikkeld. Dit is alleen voor de interactieve kaart.

Het voorstel  1)  Het logo van de interactieve kaart VO Brabant overnemen en deze aan te passen aan het thema en kleurstellingen van PO voor het loket.

Het voorstel  2)  Het loket voor West-Brabant voor zowel VO als voor PO eenzelfde huisstijl en logo zoals hieronder weergegeven.

Wensen vanuit de actielijnen:
1.1 Drempel verkleinen nieuwe docentenData / locatie van bijeenkomsten in 2020 en 2021 in eventkalender.
1.2 Werving van academisch opgeleide docentenSub-pagina: snuffelstages -> informatiepakket downloaden? Data in eventkalender of inschrijfformulier.
1.3 Kop-opleiding
1.4 Werven hybride docentenInformatie over hybride trajecten. Data / locaties meeloopdagen in de eventkalender.
2.1 High potentials voor de klasBeschrijving traject ‘’high potential’’. Data /locaties in eventkalender.
2.2 Verbeteren omstandigheden en begeleiden nieuwkomers 
3.1 Onderzoek naar werkdruk onder docenten 
3.2 DocentstagesAanvraagformulier voor docentenstages?
3.3 Center of the Learning SciencesLINK naar de website.
3.4 Versterken en verbreden BSL trajecten 
4.1 Herintreders (stille reserve)
4.2 Database oproepbasisBeveiligde omgeving database mobiliteit.
5.1 Dubbele bevoegdheid herinvoeren
6.1 Onderwijsassistenten VO 
6.2 Internationalisering> 3 inspiraties op het regionaal loket (filmpjes?).
7.1 Realiseren regionaal mobiliteitscentrum(zie 4.2)

Overlap RAL-RAP-STO

RAL: Regionale Aanpak Lerarentekort

RAP: Regionale Aanpak Personeelstekort

STO: Sterk Techniek Onderwijs

De bovenstaande download betreft een overzicht met resultaten van de projecten RAL – RAP en STO in de regio West Brabant. Deze lijst is tot stand gekomen middels input van de projectleiders RAL, RAP en STO. Mochten er opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag. mailto:c.segeren@sgboz.nl

Kickoff

Beste RAP betrokkenen van Curio, VO-scholen, TU en de Fontys,

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt de kick-off RAP niet meer gedeeltelijk maar in zijn geheel online plaats. De uitnodiging voor het Trivium komt te vervallen. Dit i.v.m. het nieuwe Corona-beleid.

Hierbij stuur ik jullie een nieuwe uitnodiging voor de kick-off RAP op donderdag 8 oktober van 15:30 tot 17:00 uur via Teams. Zie bijlage en onderstaande link naar de Teams bijeenkomst.

Samen met  Steven Bouwers van visueel vergaderen, starten we de 7 actie-lijnen van het RAP project.

Laten we hier een succes van maken!

www.rapwb.nl

Wil je ook een link van de vergadering? mailto:c.segeren@sgboz.nl

Laten we hier een succes van maken!

Actielijn 1

1.1 Drempel
verkleinen
nieuwe docenten

In navolging van het succes van de voorlichtingsbijeenkomst die op 30 januari in Bergen op Zoom georganiseerd werd (RAL aanvraag) worden in het najaar van 2020 en 2021 op 3 locaties vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd: Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. In de bijeenkomsten gaan we ook in op mogelijkheden voor hybride docenten (1.4), instructeurs en onderwijsassistenten en schoolleiding. Hiermee worden meerdere doelgroepen binnen het onderwijs bediend. We streven naar 100 bezoekers per locatie vervolgens 30 aanmeldingen voor een verdere verkenning (o.a. meeloopdagen). Deze cijfers zijn gebaseerd op de ervaring van de RAL bijeenkomst. In de voorlichting worden alle bestaande en nieuwe opleidingsvarianten meegenomen, waaronder het Learning College en mogelijk de KOP opleiding voor master (1.3).

1.2 Werving van
academisch opgeleide docenten

a) Omdat het aantal academici voor de klas in West Brabant hard terug
loopt wordt een werkgroep Aanpak Academici voor de klas in West Brabant ingericht.
b) Om meer academisch geschoolde leraren te werven, wordt een promotiecampagne gestart om WO-masters te werven voor een eerstegraads lerarenopleiding bij de de ULT of FLOT (zie ook 1.3). Hiervoor is een website ontwikkeld waarin de opleidingen beter geprofileerd worden en waarin onderwijsonderzoek en onderwijsprofessionalisering ook een
plaats krijgen (in het Center of the Learning Sciences). Deze website
wordt geoptimaliseerd door het uitvoeren van usability-onderzoek en
google-analytics.
c) Studenten van de Tilburg University willen we via de website en loopbaanbegeleiders beter informeren over de loopbaanmogelijkheden binnen het onderwijs. Om studenten te interesseren voor een vervolgopleiding tot leraar worden meeloopdagen en snuffelstages georganiseerd.
d) Voor de werving van toekomstige academisch opgeleide docenten wordt
ook gefocust op de leerlingen die in het examenjaar van het vwo zitten.
Binnen het voortgezet onderwijs wordt tijdens de beroepenavonden/voorlichting over studiekeuze gericht informatie verstrekt over de mogelijke combinatie van een universitaire opleiding en het behalen van een bevoegdheid. Dit betreft niet alleen theoretische informatie over de minor en kopopleiding maar ook praktische informatie doordat ervaringsdeskundigen kennis delen over hun studieloopbaan.

1.3 Kopopleiding
ontwikkelen
voor WO masters

FLOT gaat onderzoeken wat nodig is om voor de lerarenmasters die niet aan de Universiteit van Tilburg of Eindhoven worden aangeboden (o.a. Engels, Frans, Duits, Spaans, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie) een master KOP-opleiding bij FLOT in te richten.
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het traject wordt zoveel mogelijk opgetrokken met UvT en ESoE. Het doel van een verbreding van het vakkenaanbod is het motiveren van meer WO-studenten die woonachtig zijn in de regio om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen.

1.4 Werven hybride docenten

Het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor docentschap door werving van hybride docenten/ gastdocenten vanuit het bedrijfsleven. In eerste instantie wordt het technisch bedrijfsleven betrokken. Tevens wordt onderzocht welke mogelijkheden reeds gesloten convenanten bieden zoals het convenant “Aan de slag voor de klas” en het Convenant werkgelegenheidsbeleid tussen financiële sector en onderwijssector. Het technisch bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door de technische O&O fondsen en Bouwend Nederland.
Daarnaast steken we in op regionale verbinding, dat betekent dat we naast de bestaande partners uit het bedrijfsleven verder investeren in nieuwe verbindingen.

Actielijn 2

2.1 High potentials voor de klas

a) Huidige high potentials traject, voor werkenden in andere sectoren die
willen overstappen opschalen (zie ook RAL aanvraag), naar meer scholen
(80% van de besturen)
b) Huidige high potentials traject voor leerlingen havo 4 en vwo 5 (zie ook
RAL aanvraag) verder uitbreiden. Dit traject heeft in het afgelopen
schooljaar en in het huidige schooljaar op ’t Rijks plaatsgevonden. In de
komende twee jaar wordt dit verder uitgerold naar 80% van de deelnemende besturen. Waar nodig combineren we deelnemers van de verschillende scholen.
c) In samenspraak met de opleiding onderwijsassistent) wordt een profiel
onderwijsondersteuner (geen toa) binnen het voortgezet onderwijs ontwikkeld, waarbij ook oog is voor de vmbo tl, havo- en vwo-afdeling binnen scholen. Het doel is om onderwijsondersteuning vo te ontwikkelen.
Nu is dat meer gericht op het po en het beroepsgericht onderwijs. De taken van de onderwijsondersteuner zijn in dit geval vergelijkbaar met die
op het hbo en wo. Hiermee wordt tevens de werkdruk onder docenten
verminderd.
d) Het ‘’high potential’’ traject wordt verbreed naar instructeurs en onderwijsondersteunend personeel zodat ook zij een kans krijgen om kennis te maken met het onderwijs. Het doel is om 30 onderwijsondersteuners te werven om een traject te volgen.

2.2 Verbeteren
omstandigheden
en begeleiding
voor nieuwkomers in het onderwijs.

a) We beogen middels onderzoek te achterhalen of en hoe belemmeringen
voor mensen die 100 procent voor het onderwijs willen gaan en een op
de lerarenopleiding aansluitende vooropleiding hebben, kunnen worden
opgelost. Eerste verkenning geeft aan dat inkomstenderving en tijd de
belangrijkste factoren zijn. We concentreren ons in de eerste instantie op
de factor tijd.
b) Onderzoek naar optimalisering van de coaching en begeleiding van startende docenten, in het bijzonder zij die nog in opleiding zijn. Hiertoe
wordt een leergemeenschap gevormd van coaches in de school die startende docenten begeleiden.
c) Zij stellen een gericht (smart)plan op ter verdere ontwikkeling van de
coaching van starters. Supervisie van een expert van buiten de school is
een van de gedachten.